Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

zaterdag, 21 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Heeft de Nederlandse sociologie echt bereikt wat ze wil en kan bereiken? Dat is een vraag die bij me opkwam bij het lezen van het recente interview met Godfried Engbersen en Jan Willem Duyvendak op...
vrijdag, 20 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tweedeling in de Nederlandse beroepsbevolking tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden vindt een vertaling in gezondheid. Lager opgeleiden vallen eerder uit met gezondheidsklachten, vaak...
donderdag, 19 juli, 2018 - 13:15     Bron: SER
donderdag, 19 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die onder beschermingsbewind lijken soms wel aan de heidenen overgeleverd te zijn. Bewindvoerder André Leijssen laat zien dat cliënten, in weerwil van wat wordt beweerd, zelf nog best veel te...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning is voor sommige zorgvragers, mantelzorgers en professionals lastig te vinden. Dit is een van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - De ‘Atlas of social innovation’ is het product van een project (SI-DRIVE 2014 – 2017) dat is gefinancierd door de EU met als doel de kennis te vermeerderen over sociale innovatie als motor van...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In opdracht van FNV Bouw heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een onderzoek uitgevoerd naar sociale innovatie in de bouw. Onder ‘sociale innovatie’ (SI) wordt in dit onderzoek het...
maandag, 16 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige mensen gaan al op jonge leeftijd werken, verrichten vaak zwaar werk, leven dikwijls ongezonder en verdienen te weinig om te sparen om eerder te stoppen met werken. Zij zouden met een naar...
vrijdag, 13 juli, 2018 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapport.
vrijdag, 13 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken is meer nodig dan uitbreiding van sociale contacten. Zelf regie voeren, betekenisgeving en activiteiten zijn minstens zo belangrijk. Voor de kwetsbare 85-...
donderdag, 12 juli, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De mentale druk die veel jongvolwassenen ervaren is niet op te lossen met een wekelijks yogalesje. Meer aandacht voor de achterliggende maatschappelijke oorzaken zou volgens de Raad voor...
donderdag, 12 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eet- en drinkgewoonten en beweegpatronen zijn van invloed op onze gezondheid. Bij de laagopgeleiden stapelen ongezonde gewoonten zich vaker op dan bij de hoger opgeleiden, met als gevolg dat zij een...
dinsdag, 10 juli, 2018 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee...
dinsdag, 10 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs constateerde Jos van der Lans op deze website dat er veel misgaat bij de ondersteuning van burgerparticipatie en waarschuwde voor ‘het investeren in frustraties van goedwillende burgers’....
maandag, 9 juli, 2018 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden....
maandag, 9 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014-2016 plaatste het vraagstuk rondom de integratie van vluchtelingen nadrukkelijk op de voorgrond. We deden onderzoek bij ruim 3200 Syrische...
maandag, 9 juli, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In opdracht van FNV Bouw heeft het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging een onderzoek gedaan naar de ervaringen van werkenden in de bouw op het gebied van sociale innovatie en de door...
vrijdag, 6 juli, 2018 - 12:21     Bron: SER
vrijdag, 6 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna zes jaar na de aardbeving in Huizinge is een duurzame oplossing voor het gaswinningsgebied nog altijd ver weg. Dat komt omdat het vertrouwen in de overheid ten enenmale ontbreekt. De afgelopen...
donderdag, 5 juli, 2018 - 13:37     Bron: SER
donderdag, 5 juli, 2018 - 12:43     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit...
donderdag, 5 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Partijen die vrijwilligers werven en zenden, zoals bedrijven en de lokale diensten voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen een steeds grotere rol op. Of dat de duurzame inzet van...
woensdag, 4 juli, 2018 - 17:53     Bron: SER
woensdag, 4 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zowel de transitie van de jeugdzorg als de Wet Passend Onderwijs waren gebaseerd op wensdenken. Het resultaat: zwervende kinderen die soms zelfs in een bordeel terecht komen. Beter kijken naar de...
dinsdag, 3 juli, 2018 - 16:12     Bron: SER
maandag, 2 juli, 2018 - 15:21     Bron: Ministerie SZW
Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben...
maandag, 2 juli, 2018 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 17:22     Bron: Ministerie SZW
Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten het beter krijgen. De kosten van basale uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn nu voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Daarom...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Met andere kinderen spelen, eten en leren, buiten schooltijden om of als je nog niet eens naar school gaat. Steeds meer kinderen doen dat. In het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen naar...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd de Sociaal-Economische...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Denk mee met de Raad’, ‘In gesprek met de stad’ en ‘Zonder burgers geen beleid’: het is maar een greep uit de vele teksten waarmee gemeenten burgers stimuleren om deel te nemen aan het beleidsproces...
donderdag, 28 juni, 2018 - 17:36     Bron: SER
donderdag, 28 juni, 2018 - 11:14     Bron: SER
donderdag, 28 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen doen meer zorgtaken dan mannen – dat is bekend. Met de invoering van de WMO moesten mensen meer informele zorg gaan verrichten, en dit gebeurt ook. Maar de ongelijke verdeling tussen mannen...
woensdag, 27 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verdachten met een psychische aandoening krijgen vaak geen eerlijk strafproces, en worden te weinig gecompenseerd voor hun aandoening. Hun kwetsbaarheid moet veel eerder worden herkend, vindt Eline...
dinsdag, 26 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet economische wetten, maar sociale krachten drijven de beloningen van topbestuurders op. Om die te beteugelen zou het inkomen van de CEO gekoppeld moeten worden aan de loonontwikkeling van zijn...
maandag, 25 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De experimenten met de City Deal Inclusieve stad zijn minder positief dan uit een te rapport van het Verwey Jonker Instituut blijkt. Professionals worstelen meer dan dit onderzoek laat zien. Recent...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp'ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Meer gezinnen krijgen recht op kindgebonden budget. Het kabinet trekt daar bijna 500 miljoen euro voor uit. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen waarmee mensen in aanmerking komen voor...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven in de ouderenzorg hebben zeker kans van slagen. Dat bewijst een Brabantse zorgcoöperatie. Al laat die ook zien wat knelpunten blijven: de strikte medische oriëntatie in de...
donderdag, 21 juni, 2018 - 12:45     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
donderdag, 21 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas hebben de ruim 40 duizend inwoners de organisatie van de huishoudelijke hulp zelf in handen genomen. En met succes. Nu nog de netelige kwestie van...
woensdag, 20 juni, 2018 - 16:20     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk...
woensdag, 20 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens het opleidingsdocument in het hoger onderwijs is het sociaal werk een ‘talig’ beroep. Maar dat is eenzijdig en onhoudbaar. Kunst en creativiteit kunnen professionals ‘meertalig’ maken,...
dinsdag, 19 juni, 2018 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet zet vol in op de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Bedrijven die discrimineren moeten aangepakt worden. Daarom wil staatssecretaris Van Ark toezicht van de Inspectie SZW op...
dinsdag, 19 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen deinzen ervoor terug om de woede die seksisme bij hen oproept te ventileren, blijkt uit onderzoek van Julia Sasse. Maar waar komt dan toch de enorme kracht van de #MeToo-beweging vandaan? Op...
maandag, 18 juni, 2018 - 12:10     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine...