Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 22 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht vinden dat het SCP en onderzoekers van de Radboud Universiteit te hoge verwachtingen hebben van voorlichting aan lager opgeleiden. Onterecht...
maandag, 20 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘We staan als samenleving machteloos tegenover een van de meest schadelijke van alle misdaden’, concludeerden vorig jaar de samenstellers van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale...
maandag, 20 augustus, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - in een essay in het Tijdschrift voor Arbeidsverhoudingen zet Frank Pot uiteen dat vormen kortcyclische arbeid (KCA) die mensonwaardig zijn nog steeds (veel) voorkomen terwijl de kennis over...
donderdag, 16 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een handicap worden als een probleem beschouwd en als zodanig bejegend, met exclusie als gevolg. Wie z’n boerenverstand gebruikt, ziet dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Bijvoorbeeld...
woensdag, 15 augustus, 2018 - 13:18     Bron: Zeggenschap
u moet zijn ingelogd om de de inhoud te kunnen bekijken
maandag, 13 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van actieve burgers wordt verwacht dat zij met gezamenlijke inzet en vrijwilligerswerk hun leefomgeving leefbaar houden. Vooral voor dorpen zijn de verwachtingen van de overheid hooggespannen. Maar...
donderdag, 9 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna veertig procent van alle mensen woont alleen, een percentage dat in de toekomst alleen maar zal toenemen. Alleenstaanden zijn op allerlei fronten slechter af. Een remedie is om de sluipende...
woensdag, 8 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er komen steeds meer verhalen naar boven over gewelddadige praktijken in de residentiële jeugdzorg, maar we moeten vooral niet doen alsof pas nu de deksel van de beerput wordt gehaald.  Er is al heel...
woensdag, 8 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn de afgelopen jaren meer gaan verdienen, bij tweeverdieners dragen ze steeds meer bij aan de huishoudportemonnee. De inkomens van eenverdieners blijven daarbij achter. Het gemiddeld...
maandag, 6 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zijn nog onvoldoende in staat om de reikwijdte en impact van cybersecurity vraagstukken te zien, meent professor Bibi van den Berg. Zij pleit voor een bredere focus, bijvoorbeeld door niet alleen...
donderdag, 2 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lokale veiligheidsprofessionals moeten binnen het anti-extremismebeleid inschatten of iemands gedachtegoed of gedrag een mogelijke bedreiging vormt voor de samenleving. Vaak doen ze daarbij een...
maandag, 30 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 In Zwolle hebben jeugd- en gezinswerkers in veel huisartspraktijken een eigen spreekuur. Dit werkt zo goed dat er vaak helemaal geen psycholoog of jeugd ggz aan te pas hoeft te komen om problemen...
vrijdag, 27 juli, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren die in een pleeggezin wonen dragen vaak een heftig verleden met zich mee. Hierover praten met hun pleegouders of vrienden kan hen helpen om dit een plekje te geven. Maar hoe praat je over...
vrijdag, 27 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kritiek van Nicole Ketelaar en Jack de Swart op deze site op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de City Deal Inclusieve Stad slaat de plank mis en is niet duidelijk onderbouwd,...
donderdag, 26 juli, 2018 - 16:56     Bron: SER
donderdag, 26 juli, 2018 - 16:56     Bron: SER
woensdag, 25 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dorpsraden en andere overlegorganisaties die ooit zijn opgericht als gemeentelijke inspraakorganen, staan voor een moeilijke keuze: op de oude voet doorgaan of aanpassen? Onderzoek van de...
dinsdag, 24 juli, 2018 - 13:33     Bron: SER
maandag, 23 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg voor gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten ligt in Nederland onder een vergrootglas. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de uitkomst: het terugdringen van recidive en het...
zaterdag, 21 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Heeft de Nederlandse sociologie echt bereikt wat ze wil en kan bereiken? Dat is een vraag die bij me opkwam bij het lezen van het recente interview met Godfried Engbersen en Jan Willem Duyvendak op...
vrijdag, 20 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tweedeling in de Nederlandse beroepsbevolking tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden vindt een vertaling in gezondheid. Lager opgeleiden vallen eerder uit met gezondheidsklachten, vaak...
donderdag, 19 juli, 2018 - 13:15     Bron: SER
donderdag, 19 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die onder beschermingsbewind lijken soms wel aan de heidenen overgeleverd te zijn. Bewindvoerder André Leijssen laat zien dat cliënten, in weerwil van wat wordt beweerd, zelf nog best veel te...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning is voor sommige zorgvragers, mantelzorgers en professionals lastig te vinden. Dit is een van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - De ‘Atlas of social innovation’ is het product van een project (SI-DRIVE 2014 – 2017) dat is gefinancierd door de EU met als doel de kennis te vermeerderen over sociale innovatie als motor van...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In opdracht van FNV Bouw heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een onderzoek uitgevoerd naar sociale innovatie in de bouw. Onder ‘sociale innovatie’ (SI) wordt in dit onderzoek het...
maandag, 16 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige mensen gaan al op jonge leeftijd werken, verrichten vaak zwaar werk, leven dikwijls ongezonder en verdienen te weinig om te sparen om eerder te stoppen met werken. Zij zouden met een naar...
vrijdag, 13 juli, 2018 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapport.
vrijdag, 13 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken is meer nodig dan uitbreiding van sociale contacten. Zelf regie voeren, betekenisgeving en activiteiten zijn minstens zo belangrijk. Voor de kwetsbare 85-...
donderdag, 12 juli, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De mentale druk die veel jongvolwassenen ervaren is niet op te lossen met een wekelijks yogalesje. Meer aandacht voor de achterliggende maatschappelijke oorzaken zou volgens de Raad voor...
donderdag, 12 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eet- en drinkgewoonten en beweegpatronen zijn van invloed op onze gezondheid. Bij de laagopgeleiden stapelen ongezonde gewoonten zich vaker op dan bij de hoger opgeleiden, met als gevolg dat zij een...
dinsdag, 10 juli, 2018 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee...
dinsdag, 10 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs constateerde Jos van der Lans op deze website dat er veel misgaat bij de ondersteuning van burgerparticipatie en waarschuwde voor ‘het investeren in frustraties van goedwillende burgers’....
maandag, 9 juli, 2018 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden....
maandag, 9 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014-2016 plaatste het vraagstuk rondom de integratie van vluchtelingen nadrukkelijk op de voorgrond. We deden onderzoek bij ruim 3200 Syrische...
maandag, 9 juli, 2018 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - In opdracht van FNV Bouw heeft het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging een onderzoek gedaan naar de ervaringen van werkenden in de bouw op het gebied van sociale innovatie en de door...
vrijdag, 6 juli, 2018 - 12:21     Bron: SER
vrijdag, 6 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna zes jaar na de aardbeving in Huizinge is een duurzame oplossing voor het gaswinningsgebied nog altijd ver weg. Dat komt omdat het vertrouwen in de overheid ten enenmale ontbreekt. De afgelopen...
donderdag, 5 juli, 2018 - 13:37     Bron: SER
donderdag, 5 juli, 2018 - 12:43     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit...
donderdag, 5 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Partijen die vrijwilligers werven en zenden, zoals bedrijven en de lokale diensten voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen een steeds grotere rol op. Of dat de duurzame inzet van...
woensdag, 4 juli, 2018 - 17:53     Bron: SER
woensdag, 4 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zowel de transitie van de jeugdzorg als de Wet Passend Onderwijs waren gebaseerd op wensdenken. Het resultaat: zwervende kinderen die soms zelfs in een bordeel terecht komen. Beter kijken naar de...
dinsdag, 3 juli, 2018 - 16:12     Bron: SER
maandag, 2 juli, 2018 - 15:21     Bron: Ministerie SZW
Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben...
maandag, 2 juli, 2018 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 17:22     Bron: Ministerie SZW
Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten het beter krijgen. De kosten van basale uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn nu voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Daarom...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Met andere kinderen spelen, eten en leren, buiten schooltijden om of als je nog niet eens naar school gaat. Steeds meer kinderen doen dat. In het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen naar...