Arbeidsverhoudingen

Arbeid en zorg 2019

Naar aanleiding van de herziening van de WAZO en de invoering van de WfW en de WIEG heeft UAW op verzoek van de directie AV in 2015 een onderzoek opgezet waarin wordt nagegaan in welke mate in cao’s afspraken over verlofregelingen die de combinatie arbeid en zorg kunnen vergemakkelijken, zijn aangepast. Het onderzoek Arbeid en Zorg 2019 is in dit verband het derde onderzoek. Enkele resultaten zijn:

  • In 39 cao’s wordt het zwangerschaps- en bevallingsverlof volledig doorbetaald (ook boven max.dagloon);