Arbeidsverhoudingen

Cao-afspraken over compensatie van overwerk in vrije tijd

Overwerk wordt regelmatig gecompenseerd in vrije tijd (tijd-voor-tijd-regeling). Sinds 1 januari 2018 bepaalt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML) dat voor overwerk ook ten minste het – naar evenredigheid verhoogde – wettelijk minimumloon moet worden betaald. Deze wijziging heeft tot doel om te voorkomen dat overwerk leidt tot onbetaald meerwerk en oneerlijke concurrentie. Op grond van de WML blijft het mogelijk om in een cao af te spreken dat overwerk gecompenseerd kan worden in betaalde vrije tijd, die op een later moment wordt genoten.