Arbeidsverhoudingen

Naleving en handhaving in cao-afspraken

Dit onderzoek is een actualisatie van een eerder verricht onderzoek over 2014. De hoofdvraag van het onderzoek is: In hoeverre is de toegenomen aandacht voor naleving en handhaving van cao-afspraken terug te vinden in afgesloten cao’s en principeakkoorden? Peildatum voor het onderzoek is 1 juni 2017. In het onderzoek zijn alle reguliere bedrijfstak-cao’s in de sectoren markt en zorg betrokken. Dit betreft 162 cao’s, waaronder ruim 3,8 miljoen werknemers vallen. Om een vergelijking te kunnen maken met het eerder verrichte onderzoek is gebruik gemaakt van een panel van 132 cao’s.