Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 28 mei, 2014 - 10:26     Bron: De Unie (nieuws)
Het principe akkoord voor de SOOB-cao is door de kaderleden besproken tijdens de vergadering op 10 mei jl. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2017. Het Sectorplan zoals...
woensdag, 28 mei, 2014 - 08:43     Bron: De Unie (nieuws)
Op 1 april 2,33% meer loon en 3% extra voor uitzendkrachten   Tijdens een ledenvergadering hebben de leden op 27 mei ’14 ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bij...
dinsdag, 27 mei, 2014 - 22:20     Bron: WRR Persberichten
Interne checks en balances vergroten het zelfcorrigerend vermogen van semipublieke organisaties en helpen bij het beter verankeren van maatschappelijke belangen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad...
dinsdag, 27 mei, 2014 - 16:57     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 27 mei, 2014 - 13:57     Bron: Ministerie SZW
De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Dinsdag 27 mei ging de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met de plannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes...
dinsdag, 27 mei, 2014 - 11:38     Bron: De Unie (nieuws)
19 mei jl. zijn we bijgepraat over afronding eerste fase afschalen productie. Wat is de stand van zaken, wat is er gebeurd, wat kan beter, wat gaat er verder gebeuren.  In het overleg zijn...
maandag, 26 mei, 2014 - 15:03     Bron: De Unie (nieuws)
Op 22 mei heeft het eerste cao-overleg plaatsgevonden. Na het toelichten van de voorstellen over en weer zijn we op vier onderwerpen dieper ingegaan, te weten kosten en personeelsreductie, pensioen,...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 16:52     Bron: Ministerie SZW
Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie en vroegsignalering van schulden levert uiteindelijk een veelvoud daarvan aan besparingen op. Dit blijkt uit berekeningen van het onderzoeksbureau...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 16:32     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 22 mei heeft het eerste overleg met jullie werkgever plaatsgevonden om over een nieuwe cao te praten. De voorstellen De Unie De cao voorstellen die zijn ingestuurd na afstemming...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen moeten zich per 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 15:05     Bron: De Unie (nieuws)
Tijdens de drie ledenvergaderingen op 21 mei jl. hebben wij het bod bij de leden neergelegd zoals dit door jullie werkgever werd uitgebracht op 20 mei. De aanwezige leden hebben het bod unaniem...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 14:44     Bron: De Unie (nieuws)
Om je tijdig te informeren over de ontwikkelingen van de lopende cao-onderhandelingen bij Michelin kun je hier alvast de laatste reactie van de werkgever op de cao-wijzigingsvoorstellen downloaden....
vrijdag, 23 mei, 2014 - 13:42     Bron: De Unie (nieuws)
Het cao overleg wordt op woensdag 28 mei aanstaande voortgezet. De intentie is om voor de zomervakantie het cao traject af te ronden. Daarnaast willen we ook de gesprekken rond functiewaardering(FUWA...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 11:04     Bron: De Unie (nieuws)
Op 15 mei zaten wij weer in overleg met jullie directie om te overleggen over de nieuwe cao bij PGI Nonwovens. Hoewel er van de zijde van jullie directie stapjes zijn gezet, kunnen we nog steeds niet...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 09:06     Bron: De Unie (nieuws)
21 mei hebben we weer een bespreking gehad met jullie werkgever. Dit was wat mij betreft zeer teleurstellend. Van een reorganisatie zal sprake zijn, maar de ondernemingsraad heeft nog geen...
donderdag, 22 mei, 2014 - 09:06     Bron: De Unie (nieuws)
Op dit moment kennen we voor medewerkers in de Uitvaartverzorging en voor medewerkers van Crematoria twee aparte cao’s. Een aantal jaren geleden is er al eens een dappere poging gedaan om tot...
donderdag, 22 mei, 2014 - 08:32     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 19 mei hebben wij transavia.com laten weten niet aanwezig te zullen zijn bij het Periodiek Beraad van die dag. Het Periodiek Beraad vindt twee keer per jaar plaats en gaat over de laatste...
woensdag, 21 mei, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
De veranderingen in het basisexamen zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de...
woensdag, 21 mei, 2014 - 15:46     Bron: De Unie (nieuws)
NEDAP is een bijzonder bedrijf. En dat is het. Het overleg met jullie directie was - evenals voorgaande jaren - doordrongen van het feit dat NEDAP een heel bijzonder bedrijf is en wenst te blijven...
woensdag, 21 mei, 2014 - 15:20     Bron: De Unie (nieuws)
Hoe verder met cao Arcadis? Begin mei hadden vakbonden een vervolgoverleg over jullie cao. Aan de hand van de enquête van de OR en met de aanvullingen van enkelen van jullie hebben we een onze...
woensdag, 21 mei, 2014 - 12:54     Bron: De Unie (nieuws)
Verkenningen over en weer  De Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014 en verder  Op dinsdag 20 mei is het overleg over de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkeling binnen Douwe Egberts weer van...
woensdag, 21 mei, 2014 - 11:48     Bron: De Unie (nieuws)
Niet alleen een goede loonsverhoging voor nu, maar ook een pensioenbudget dat op lange termijn voldoende waarborgen biedt voor de koopkracht op je oude dag. Die wens van de vakbonden voor het...
woensdag, 21 mei, 2014 - 08:41     Bron: De Unie (nieuws)
Na vier lange onderhandelingsdagen zijn de onderhandelingen over het sociaal plan voor de werknemers van Philip Morris (PM) gestrand. Volgens de vakbonden komt Philip Morris de beloftes aan zijn...
maandag, 19 mei, 2014 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft in 2013 succesvol geïnvesteerd in een risicogerichte aanpak. Hierdoor is het aantal werkgevers, dat op het terrein van ‘Eerlijk werken’ een boete kreeg...
maandag, 19 mei, 2014 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft de afgelopen periode voor ruim 1 miljoen euro aan boetes opgelegd tegen 16 transportondernemers. In alle gevallen betrof het chauffeurs die niet beschikten over de benodigde...
maandag, 19 mei, 2014 - 13:27     Bron: De Unie (nieuws)
Het cao-overleg is nog steeds in een aftastende fase. Arbo Unie heeft aangegeven welke arbeidsvoorwaarden naar de mening van de werkgever veranderd moeten worden (zie download). Ook door de vakbonden...
maandag, 19 mei, 2014 - 10:04     Bron: De Unie (nieuws)
De gevolgen van de reorganisatie, fusie, Visie2016, vergelijken en verzilveren en Mars worden bij Rabobank alsmaar duidelijker. Ook het jaar 2016 komt steeds dichterbij. Het Sociaal Plan zoals we...
zaterdag, 17 mei, 2014 - 08:17     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom start het kabinet een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 16:25     Bron: De Unie (nieuws)
Graag vraag ik jullie aandacht voor de tekst hieronder van mijn mailing van 12 mei jongstleden (pdf bestand). In deze mailing hebben wij een oproep aan jullie gedaan om toch vooral je stem uit te...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 15:44     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen maanden hebben de vakorganisaties meerdere malen over verschillende onderwerpen overlegd met SNS REAAL. Helaas hebben die overleggen tot op heden nog geen concreet resultaat gehad. We...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 11:59     Bron: De Unie (nieuws)
Aviko heeft je onlangs drie opties voorgeschoteld over een nieuwe pensioenregeling. Helaas heeft Aviko je daarbij niet het hele verhaal verteld. Omdat wij wel vinden dat je daar recht op hebt, volgen...
vrijdag, 16 mei, 2014 - 11:27     Bron: De Unie (nieuws)
Gisteren is de Jongerenkieswijzer op www.jongerenkieswijzer.nl gelanceerd! In twintig eenvoudig geformuleerde stellingen is een eigen politieke keuze snel gemaakt. Bovendien laat de...
donderdag, 15 mei, 2014 - 20:40     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden eisen hogere schadevergoeding van sigarettenfabrikant    De vakbonden en Philip Morris hebben tot woensdagnacht onderhandeld over een sociaal plan voor de 1230 werknemers die...
donderdag, 15 mei, 2014 - 15:41     Bron: De Unie (nieuws)
Als download tref je de voorstellen van De Unie aan voor de cao in de Sigarenindustrie. Kortheidshalve verwijs ik je graag naar de inhoud daarvan. Deze is dit jaar mede namens CNV Vakmensen gedaan....
donderdag, 15 mei, 2014 - 15:27     Bron: De Unie (nieuws)
Begin van dit jaar heb ik jullie geïnformeerd over het resultaat van het overleg met jullie werkgever d.d. 17 januari. Ik heb jullie ook gevraagd mij aan te geven of je al dan niet met dit...
donderdag, 15 mei, 2014 - 14:50     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode zijn er een aantal onderwerpen besproken in het GO (georganiseerd overleg). Een aantal onderwerpen is nog punt van overleg. Wel hebben we over de afkoop van de leaseauto...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:49     Bron: Ministerie SZW
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden volgens een model waarmee de...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:30     Bron: De Unie (nieuws)
Als download tref je een overzicht aan van de voorstellen van De Unie bij aanvang van de onderhandelingen van de cao Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en cao Dagbladuitgeverijbedrijf. Het...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:11     Bron: De Unie (nieuws)
Door middel van de petitie “sta nu op voor een fatsoenlijke uitzend-cao” kunnen uitzendkrachten en andere werkenden en sympathisanten de NBBU werkgevers dringend verzoeken een goede cao...
donderdag, 15 mei, 2014 - 10:50     Bron: De Unie (nieuws)
De stemmen zijn geteld! Uitslag van de ledenraadpleging is als volgt: 92% heeft voor het akkoord gestemd.  6% heeft tegen gestemd en 2% heeft zich van stemming onthouden. Conclusie is dus dat...
donderdag, 15 mei, 2014 - 10:29     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 14 mei 2014 heeft er een afrondend overleg plaatsgevonden over de nieuwe cao bij MN. Er zijn mondeling een aantal wijzigingen overeengekomen op het eerdere eindbod van MN. Deze wijzigingen...
donderdag, 15 mei, 2014 - 09:05     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de...
woensdag, 14 mei, 2014 - 15:30     Bron: De Unie (nieuws)
Reeds in januari 2014 is er in de ledenvergadering vastgesteld dat het voorstel van de werkgever voor collectieve verhoging van de salarissen niet acceptabel was. Werkgever wenste niet verder te...
woensdag, 14 mei, 2014 - 15:06     Bron: De Unie (nieuws)
Nadat wij het “laatste” bod hebben afgewezen zijn er van beide kanten pogingen ondernomen om het vastgelopen cao-overleg weer vlot te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat wij op 12 mei...
woensdag, 14 mei, 2014 - 10:24     Bron: De Unie (nieuws)
Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie starten een petitie tegen de nieuwe NBBU-cao onder het motto ´Sta nu op voor een fatsoenlijke uitzendcao´. Zij roepen de NBBU, de...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 14:41     Bron: Ministerie SZW
De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:44     Bron: Stichting van de Arbeid
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en...