Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 1 oktober, 2021 - 16:04     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve bijstandsbudgetten 2021 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
donderdag, 30 september, 2021 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De beschikkingen met de...
donderdag, 30 september, 2021 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Vandaag is het rapport over de zes pilots ‘B1-route: van A2 naar B1’ van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd. Dat is de laatste in de reeks met zes verschillende pilotthema’s.
dinsdag, 21 september, 2021 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Nederland staat er beter voor dan verwacht. De vaccinatiegraad stijgt en de economische vooruitzichten zijn gunstig. Mede dankzij de steunpakketten en de veerkracht van ondernemers en werkenden komt...
maandag, 20 september, 2021 - 17:47     Bron: Ministerie SZW
De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. Bij in elk...
maandag, 20 september, 2021 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is in dezelfde periode ongeveer 40.000 keer...
donderdag, 16 september, 2021 - 20:00     Bron: Ministerie SZW
Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams....
donderdag, 16 september, 2021 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn twee eindrapporten van de pilotthema’s 'zelfredzaamheidsroute' en ‘financieel ontzorgen' gepubliceerd.
dinsdag, 14 september, 2021 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent...
dinsdag, 7 september, 2021 - 15:42     Bron: Ministerie SZW
De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants soms tegenaan lopen...
maandag, 6 september, 2021 - 12:05     Bron: Ministerie SZW
Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren....
maandag, 30 augustus, 2021 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de...
donderdag, 15 juli, 2021 - 17:26     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks stelt Panteia een rapportage op over de omvang en de karakteristieken van de...
woensdag, 14 juli, 2021 - 11:37     Bron: Ministerie SZW
Koning Willem-Alexander heeft op 14 juli 2021, op voordracht van minister-president Rutte, met ingang van de datum van de beëdiging op 10 augustus 2021 benoemd: drs. Th.J.A.M. de Bruijn tot minister...
maandag, 12 juli, 2021 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen. De TONK-regeling is...
vrijdag, 9 juli, 2021 - 08:10     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd...
donderdag, 8 juli, 2021 - 15:12     Bron: Ministerie SZW
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees vandaag weten.
dinsdag, 6 juli, 2021 - 17:24     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een...
dinsdag, 6 juli, 2021 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ze hebben onderwijs op afstand moeten volgen, een stageplek vinden was lastig en veel jongeren zijn hun bijbaan of baan kwijtgeraakt. Juist nu de...
maandag, 5 juli, 2021 - 13:25     Bron: Ministerie SZW
De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot financiële achteruitgang bij enkele Wajongers en per ongeluk tot hogere uitkeringen bij anderen. Minister Koolmees laat weten dit samen met...
donderdag, 1 juli, 2021 - 14:02     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2021 zijn ouderparticipatiecrèches (opc’s) in de Wet kinderopvang opgenomen. Dit is een uitwerking van een afspraak in het Regeerakkoord.
dinsdag, 29 juni, 2021 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe...
vrijdag, 25 juni, 2021 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werk maken van betere publieke dienstverlening. Het heeft concrete acties voor de komende jaren vastgelegd in een zogenoemde overheidsbrede werkagenda. Het vertrouwen in de overheid...
donderdag, 24 juni, 2021 - 08:50     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van SZW wil graag meer inzicht krijgen in wat het ontvangen van de wezenuitkering betekent voor wezen en hun verzorgers en laat daarom onderzoek uitvoeren. Doel van het onderzoek is om...
woensdag, 23 juni, 2021 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1....
maandag, 21 juni, 2021 - 12:19     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen hardbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die...
vrijdag, 18 juni, 2021 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 3e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector voorlopig opschorten voor nieuwe koks die naar Nederland komen. Dat wil het kabinet na...
woensdag, 2 juni, 2021 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn de eindrapporten van de eerste drie pilotthema’s 'duale trajecten', 'brede intake en PIP' en 'vrouwelijke nareizigers' gepubliceerd.
dinsdag, 1 juni, 2021 - 18:30     Bron: Ministerie SZW
Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-...
maandag, 31 mei, 2021 - 18:02     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet start een pilot in de vorm van een verblijfsregeling die het voor innovatieve startups makkelijker maakt om personeel met gewilde expertise vanuit het buitenland aan te trekken. Voor...
vrijdag, 28 mei, 2021 - 12:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en...
donderdag, 27 mei, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben...
donderdag, 27 mei, 2021 - 13:36     Bron: Ministerie SZW
Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk...
donderdag, 27 mei, 2021 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de...
maandag, 17 mei, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De...
woensdag, 12 mei, 2021 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Ongeveer 570.000 ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur voor de kinderopvang doorbetaald hebben tijdens de afgelopen sluitingsperiode ontvangen eind mei een tegemoetkoming in de eigen...
maandag, 10 mei, 2021 - 17:07     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per...
maandag, 10 mei, 2021 - 17:02     Bron: Ministerie SZW
Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel...
maandag, 10 mei, 2021 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de...
donderdag, 6 mei, 2021 - 09:19     Bron: Ministerie SZW
Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een...
maandag, 3 mei, 2021 - 16:53     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief...
woensdag, 28 april, 2021 - 16:33     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor...
woensdag, 28 april, 2021 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege...
vrijdag, 23 april, 2021 - 17:48     Bron: Ministerie SZW
Op 23 april 2021 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
vrijdag, 23 april, 2021 - 11:32     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt dit jaar ruim € 220 miljoen van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een...
dinsdag, 20 april, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022...
maandag, 12 april, 2021 - 10:57     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 2e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 9 april, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben nieuwe...
vrijdag, 9 april, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Drs. R.G. (Rits Gemme) de Boer wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel...