Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 18 oktober, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurt het kabinet vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, het...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen...
dinsdag, 17 oktober, 2023 - 15:28     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet maakt...
vrijdag, 13 oktober, 2023 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 18:36     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet onderschrijft de conclusie van de commissie sociaal minimum dat het realiseren van bestaanszekerheid voor mensen van groot belang is en dat er nog belangrijke stappen te zetten zijn...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
Malafide uitzendbureaus maken misbruik van kwetsbare mensen. Deze bureaus omzeilen de regels en dit leidt tot schrijnende situaties voor arbeidsmigranten. Ook hebben malafide bureaus een financieel...
dinsdag, 10 oktober, 2023 - 14:11     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Afschaffen Schuldig Nalatig van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Hierdoor ontvangen mensen die in...
maandag, 9 oktober, 2023 - 12:03     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 18:10     Bron: Ministerie SZW
Het voorkomen en oplossen van problematische schulden wordt belangrijker bij het innen van achterstallige betalingen en schulden door de overheid. Zo komt er een makkelijk online-overzicht voor alle...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 18:02     Bron: Ministerie SZW
De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige gedaan mag worden of door een...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 15:52     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal minimum Caribisch Nederland
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
In 2022 is wereldwijd een stijging van migratie te zien ten opzichte van 2021. Dit geldt ook voor Nederland: 403.108 personen kwamen naar ons land, dat is 61% meer dan het jaar ervoor. Internationale...
vrijdag, 6 oktober, 2023 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Er is een voorzichtige kentering zichtbaar in de omvang van de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen bij UWV. De komende jaren lijkt deze verbetering door te zetten, maar de prognoses...
woensdag, 4 oktober, 2023 - 12:34     Bron: Ministerie SZW
Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen, krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat heeft het kabinet definitief...
dinsdag, 3 oktober, 2023 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
Na de Tweede Kamer heeft vandaag ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor beginnen om – net als in 2022 – huishoudens op of net...
vrijdag, 29 september, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2024 en de definitieve bijstandsbudgetten 2023 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
donderdag, 28 september, 2023 - 10:27     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum De bestaanszekerheid moet landelijk worden aangepakt met een centrale rol voor de rijksoverheid. Structureel beleid is nodig om ervoor te...
maandag, 25 september, 2023 - 08:41     Bron: Ministerie SZW
Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen die het kabinet met Prinsjesdag aankondigde, blijven veel huishoudens bezorgd over hun financiële situatie. Het ministerie van Sociale Zaken en...
dinsdag, 19 september, 2023 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
De financiering van de onderwijsroute, een van de leerroutes van het inburgeringsstelsel, is tot en met 2029 zeker gesteld. Hiermee geeft het kabinet langdurige zekerheid voor deze leerroute. Dat is...
dinsdag, 19 september, 2023 - 16:18     Bron: Ministerie SZW
Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid,...
dinsdag, 19 september, 2023 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard...
vrijdag, 15 september, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel...
vrijdag, 8 september, 2023 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher is per 27 juni 2022 toegetreden tot de raad van bestuur van UWV. Met de verlenging van haar benoemingstermijn zal ze net als de overige bestuursleden voor een periode van vijf jaar...
donderdag, 7 september, 2023 - 13:54     Bron: Ministerie SZW
Maar liefst één op de tien werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland een waardevolle groep werknemers in een zeer krappe...
dinsdag, 5 september, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Zo blijkt uit nieuw onderzoek waarin TNO op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trends...
maandag, 4 september, 2023 - 23:19     Bron: Ministerie SZW
De eenmalige tegemoetkoming energiekosten komt onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor studenten die langer over hun studie doen. Het gaat om studenten waarvan de ouders een laag inkomen...
maandag, 4 september, 2023 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes...
zaterdag, 26 augustus, 2023 - 00:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang...
donderdag, 24 augustus, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 18 september kunnen mbo-scholen een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) kondigde eerder aan dat...
maandag, 14 augustus, 2023 - 13:04     Bron: Ministerie SZW
Jaarlijks maakt onderzoeksbureau Panteia een rapportage over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Vandaag maakt minister Schouten de rapportage over 2022 openbaar. De...
maandag, 17 juli, 2023 - 07:04     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt 70 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie...
donderdag, 13 juli, 2023 - 17:16     Bron: Ministerie SZW
Voor zestigplussers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken, is het vaak moeilijk weer werk te vinden. In het pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip (Sociale...
woensdag, 12 juli, 2023 - 06:23     Bron: Ministerie SZW
Bij de handhaving van de regels in de sociale zekerheid moet er meer worden uitgegaan van vertrouwen in mensen Dat is het doel van het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid, waar mensen de...
dinsdag, 11 juli, 2023 - 15:16     Bron: Ministerie SZW
Om meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) aan werk te helpen, trekt het kabinet de komende drie jaar 37,5 miljoen euro uit. Dat schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken en...
maandag, 10 juli, 2023 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
De mogelijkheden voor overwerk door personeel met een vast contract worden verruimd. Dit leidt tot lagere lasten voor werkgevers. Dat staat in een wetsvoorstel dat vandaag in internetconsultatie is...
maandag, 10 juli, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
In het Besluit IKV staan regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Om het aanleveren van gegevens makkelijker te maken voor werkgevers, wordt het besluit aangepast...
zondag, 9 juli, 2023 - 18:04     Bron: Ministerie SZW
De wet Meer zekerheid flexwerkers is vandaag in internetconsultatie gegaan. Het is de eerste wet van het in april gepresenteerde pakket met maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
René Steenvoorden zal per 1 oktober 2023 toetreden tot de raad van bestuur van UWV. Hij zal voor de periode tot 1 oktober 2028 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 7 juli, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal...
donderdag, 6 juli, 2023 - 20:14     Bron: Ministerie SZW
In een brief die minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt laat zij onder andere weten dat gemeenten meer geld krijgen voor beschut werk.
donderdag, 6 juli, 2023 - 19:11     Bron: Ministerie SZW
Sinds 2013 zijn er in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is goed nieuws, want het is belangrijk om steeds meer mensen, met en zonder beperking, aan de slag...
donderdag, 6 juli, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en 6 brancheorganisaties in de zorg (...
maandag, 3 juli, 2023 - 12:30     Bron: Ministerie SZW
Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is vandaag door het Kabinet van de Koning aangeboden aan de Tweede Kamer. De...
zaterdag, 1 juli, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Vandaag treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:56     Bron: Ministerie SZW
Oud-Kamerlid en oud-pensioenfondsbestuurder Roos Vermeij wordt voorzitter van de transitiecommissie pensioenen. Deze onafhankelijke commissie gaat ondersteuning bieden aan vakbonden en werkgevers bij...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de hoogte van het bedrag dat ten minste nodig is om van te leven en mee te doen, het zogenaamde sociaal minimum. Vandaag overhandigde de voorzitter van de...
vrijdag, 30 juni, 2023 - 16:06     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum  
vrijdag, 30 juni, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
In geval van een crisis zoals een overstroming, oorlog of pandemie is het belangrijk dat ondernemingen snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over behoud van personeel. Om deze zekerheid te bieden...
donderdag, 22 juni, 2023 - 08:48     Bron: Ministerie SZW
Om de publieke dienstverlening toekomstbestendig en begrijpelijk te houden is het noodzakelijk wet- en regelgeving te vereenvoudigen. De mens moet centraal staan. Dat schrijven de ministers Karien...
woensdag, 21 juni, 2023 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het financieringsstelsel voor kinderopvang veel minder complex moet worden. Het kabinet werkt daarom aan een zorgvuldige herziening van het...