Arbeidsverhoudingen

Een onderzoek naar het laagste schaalbedrag in 783 cao’s

In het kader van de Participatiewet heeft het kabinet met sociale partners afspraken gemaakt om ultimo 2025 minstens 125.000 garantiebanen gerealiseerd te hebben voor mensen met verminderde productiviteit die zijn aangewezen op loonkostensubsidie. Voor het creëren van deze garantiebanen is afgesproken om in alle reguliere cao’s laagste loonschalen op te nemen die liggen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon (wml), te beginnen op 100% wml. Voor deze rapportage zijn alle bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 december 2019 aangemelde cao’s onderzocht.