Een onderzoek naar het laagste schaalbedrag in 783 cao’s

stand van zaken ultimo 2019.
Auteur(s): 
M. Schaeps

In het kader van de Participatiewet heeft het kabinet met sociale partners afspraken gemaakt om ultimo 2025 minstens 125.000 garantiebanen gerealiseerd te hebben voor mensen met verminderde productiviteit die zijn aangewezen op loonkostensubsidie. Voor het creëren van deze garantiebanen is afgesproken om in alle reguliere cao’s laagste loonschalen op te nemen die liggen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon (wml), te beginnen op 100% wml. Voor deze rapportage zijn alle bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 december 2019 aangemelde cao’s onderzocht. In totaal zijn 783 reguliere ondernemings-cao’s en bedrijfstak-cao’s onderzocht. De vraagstelling voor het onderzoek met als peildatum 31 december 2019 luidt: is ultimo 2019 de doelstelling, in 100% van de onderzochte cao’s is een laagste loonschaal op 100% van het wml opgenomen, daadwerkelijk gerealiseerd?

In totaal is in 49% van de cao’s (387 van de 783 onderzochte cao’s) een doelgroepen-, aanloop- en/of een reguliere schaal op wml-niveau opgenomen. Deze 387 cao’s met een schaal op wml-niveau zijn van toepassing op 80% van het totaalaantal werknemers dat valt onder de 783 onderzochte cao’s. In 79% van de 783 cao’s, van toepassing op 99% van de werknemers, bedraagt het laagste cao-loon minder dan 120% van het wml. Van het totaalaantal bedrijfstak-cao’s heeft 67% (123 van de 183 cao’s) een laagste loonschaal op wml-niveau. Van de ondernemings-cao’s heeft 44% (264 van de 600 cao’s) een laagste loonschaal op wml-niveau opgenomen. Ultimo 2019 is in 51% van de cao’s (396 van de 783 onderzochte cao’s) geen laagste loonschaal op wml-niveau opgenomen. Deze cao’s zijn van toepassing op 20% van de werknemers. Ruim twee derde van deze 396 cao’s zonder een laagste loonschaal op wml-niveau heeft minder dan 500 werknemers. Van deze 396 cao’s is 85% een ondernemings-cao en 15% een bedrijfstak-cao. 

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
juli, 2020