Diversiteit in cao's 2015

Een onderzoek naar cao-afspraken in het kader van diversiteit

SZW heeft onderzocht in hoeverre sociale partners in cao’s afspraken maken in het kader van diversiteit en (anti-)discriminatie. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een standaardsteekproef bestaande uit 99 cao’s, geldend voor 88% van het totaal aantal werknemers dat onder een cao valt.

 

In het onderzoek worden de volgende diversiteitsbepalingen onderscheiden:

 • Personeelsbeleid: streven naar diversiteit, evenwichtig personeelsbestand;

 • Discriminatie: afwijzen van discriminatie, bieden van gelijke kansen;

 • Doelstellingen: streven naar extra arbeidsplaatsen voor bepaalde doelgroepen;

 • Instroom: bij werving en selectie voorkeursbeleid voor bepaalde doelgroepen;

 • Doorstroom: scholings- en doorstroommogelijkheden voor bepaalde doelgroepen.

   

  In 80% van de cao’s zijn in het kader van diversiteit een of meer van bovenstaande bepalingen aangetroffen. De gevonden bepalingen gelden voor 69% van de werknemers werkend onder een cao. Afspraken over doelstellingen en discriminatie komen het meest voor, resp. 66% en 54%. Afspraken over personeelsbeleid en doorstroom komen elk in een derde van de cao’s voor. Afspraken over instroom zijn het minst vaak aangetroffen (9%).

  In ondernemings-cao’s komen naar verhouding vaker diversiteitsbepalingen inzake personeelsbeleid en doelstellingen voor dan in bedrijfstak-cao’s.

  De aangetroffen diversiteitsbepalingen richten zich het vaakst op arbeidsgehandicapten (59%), gevolgd door vrouwen (54%), jongeren (51%) en allochtonen (50%). De doelgroep ouderen wordt het minst vaak genoemd (38%).

  De resultaten zijn vergeleken met die van soortgelijk onderzoek uit 2010. Ook toen gold voor circa 80% van de cao’s dat ze een of meer afspraken in het kader van diversiteit bevatten. Een belangrijk verschil tussen beide jaren is dat er in 2015 vaker afspraken over doelstellingen zijn gemaakt dan in 2010 (resp. 66% en 37%), met name voor twee van de doelgroepen: in 2015 worden vaker (kwantitatieve) afspraken gemaakt over arbeidsdeelname van de doelgroep algemeen (mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt) en van de doelgroep arbeidsgehandicapten (banenafspraken over wajongeren e.d.).

Details
Verschijningsdatum: 
2015 Herfst