PREVENTIE EN (ZIEKTE)VERZUIMAANPAK 2018

Een onderzoek naar cao-afspraken over preventie en ziekteverzuim

Tweejaarlijks vindt een onderzoek plaats naar cao-afspraken over preventie en verzuimaanpak. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van cao-afspraken over preventie en verzuimaanpak ten opzichte van het vorige onderzoek (2016) redelijk stabiel is. Voor één aspect is sprake van een toename van het percentage werknemers waarvoor afspraken zijn gemaakt: gezondheidsbevordering op de werkplek (van 43% naar 46%). Hierbij gaat het om cao-afspraken over de leefstijl van de werknemer, bijvoorbeeld het bevorderen van een gezonde manier van leven of het stimuleren van voldoende beweging. Voor een aantal andere aspecten is sprake van een daling van het percentage werknemers waarvoor afspraken zijn gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ongewenste omgangsvormen (van 72% naar 61%) en werkdruk (van 56% naar 47%. Overigens wordt in principeakkoorden wel vaak aandacht aan werkdruk besteed, maar dan gaat het vaak om een bevestiging of wijziging van een bestaande afspraak). De daling wordt (groten)deels verklaard door het vervallen van een verwijzing in de cao van de Horeca naar een website met afspraken over preventie en verzuimaanpak, en door het vervallen van een afzonderlijke cao over arbeidsomstandigheden voor de Apotheken.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
augustus, 2019
Categorie: