Scriptieprijs van de vakbeweging

Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht, zal begin 2016 een prijs uitreiken voor studenten aan het HBO of de universiteit die in 2015 een scriptie hebben geschreven over het werkgebied of de rol van de vakbeweging.
Studenten kunnen zichzelf aanmelden, maar ook docenten kunnen een student aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen naar aanmelden@deburcht.org. Dat kan tot en met 31 december 2015. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier.
Met de scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken en hen stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen.
De winnaars krijgen een geldprijs van 1000 euro, mogen een artikel in Zeggenschap over hun onderwerp schrijven, en kunnen een dag met de FNV meelopen.

I. Doelstelling van de scriptieprijs
De scriptieprijs van de vakbeweging is een prijs, ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht, ter bekroning van een (afstudeer)scriptie of afstudeerwerkstuk over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging (in Nederland of daarbuiten) of op de rol van de vakbeweging. Het werkgebied omvat onder andere arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen, de kwaliteit van de arbeid, de juridische positie van werkenden, de sociale zekerheid, de positie van specifieke groepen werkenden, vermogensvraagstukken, financieel- economische onderwerpen, duurzame ontwikkeling en mondiale vraagstukken. De rol van de vakbeweging daarin kan variëren van individuele belangenbehartiging tot collectieve belangenbehartiging, medezeggenschap, of lobbywerkzaamheden. De scriptieprijs is in het leven geroepen om de aandacht van studenten en docenten in het hoger onderwijs voor vakbewegingsvraagstukken te stimuleren.
De scriptieprijs van de vakbeweging omvat een  prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent én een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. De prijs kan jaarlijks worden toegekend.

II. Benoeming en samenstelling van de jury
De jury voor de prijs is ingesteld door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht. Juryleden worden benoemd door de Burcht.
De jury wordt samengesteld uit personen afkomstig uit de vakbeweging en uit het hoger onderwijs op het terrein van arbeid, arbeidsverhoudingen en vakbeweging. De jury bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Juryleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Indien een jurylid op enigerlei wijze betrokken is bij een ingediende scriptie (bijvoorbeeld bij de voordracht van een scriptie of als stagebegeleider van een kandidaat), onthoudt deze zich van de beoordeling van de desbetreffende scriptie. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.
De jury bestaat in 2016 uit de volgende personen:

  • Prof. Dr. Paul de Beer, wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht (voorzitter),
  • Dr. Leni Beukema, lector duurzaam HRM bij het kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool,
  • Aldo Dikker, hoofdredacteur tijdschrift Zeggenschap,
  • Dr. Wim Eshuis, onderzoeker en medewerker van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht (secretaris),
  • Ton Heerts, voorzitter FNV,
  • Prof. Dr. Mijke Houwerzijl , hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

III. Deelname
1. Deelname aan de scriptieprijs staat open voor elke recent of bijna afgestudeerde student aan een Nederlandse hogeschool of universiteit die in het betreffende kalenderjaar zijn (master)scriptie of afstudeerwerkstuk  met goed gevolg heeft afgerond.

2. De sluiting van de inzendtermijn is de laatste dag van het kalenderjaar.

3. De student of afgestudeerde dient de scriptie als een PDF-file via e-mail te sturen aan het secretariaat: aanmelden@deburcht.org.

4. De inzending voor de scriptieprijs moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
- naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur;
- naam van de onderwijsinstelling en opleiding, titel van de scriptie, het cijfer waarmee de scriptie beoordeeld is en (beoogde) afstudeerdatum;
- namen, titulatuur en e-mailadres van de scriptiebegeleider(s).

IV. Beoordelingscriteria
De jury hanteert de volgende beoordelingsprocedure.

1. De ingezonden scripties worden door de jury beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl.

2. De beoordelingscriteria voor deze onderdelen zijn:
Onderwerpkeuze:
- betekenis voor het werkgebied van de vakbeweging,
- betekenis voor de rol van de vakbeweging,
- originaliteit,
- expliciete aandacht voor de rol van de vakbeweging of georganiseerde werknemers.

Inhoud:
- heldere probleemstelling,
- adequate toepassing van methoden en technieken,
- verantwoorde analyse en presentatie van resultaten,
- verantwoorde conclusies,
- relevante (beleids)aanbevelingen.

Stijl:
- heldere, leesbare schrijfstijl,
- goede opbouw en structuur van de scriptie.

3. Ten aanzien van het onderdeel inhoud wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de vraag of het een scriptie voor een hogeschool of een universiteit betreft.

V. Gevallen waarin de beoordelingswijze niet voorziet
De jury heeft het recht om de scriptieprijs niet uit te reiken. Bij verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria beslist de voorzitter van de jury.

VI. Prijs
De scriptieprijs bestaat uit twee bedragen van € 1000, waarvan één bedrag is bestemd voor een scriptie van een (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent en één voor een scriptie van een (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. Daarnaast wordt de prijswinnende scriptie gepubliceerd op de website van de Burcht en krijgt de auteur de mogelijkheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Zeggenschap. Tenslotte krijgen de prijswinnaars de kans om een dag op pad te gaan met de FNV.

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wim Eshuis, secretaris van de jury, wimeshuis@deburcht.org

(De Burcht)