Werkconferentie 'Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau'

Werkconferentie van de NVA met de SOMz

“Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities”

Donderdag 6 november 2014

SER-gebouw, 13.00 – 17.00 uur

 

Sprekers:

  • prof. dr Jan Kees Looise: Human resources en medewerkersparticipatie op ondernemingsniveau
  • mr. dr Marnix Holtzer: De OR en strategische besluiten, de juridische invalshoek
  • dr Sarai Sapulete: De OR en strategische besluiten, de sociaal-economische invalshoek
  • dr Evert Smit, Arbeidsverhoudingen vanuit een organisatiekundig perspectief
  • De casus: ‘In voor Zorg’ (organisatieverbeteringen in de gezondheidszorg)

 

Aanleiding voor het thema van de werkconferentie
Veel is gezegd en geschreven over de maatschappelijke, culturele en vooral technologische  veranderingen die zich momenteel voltrekken. Deze ontwikkelingen stoppen niet voor de poort van bedrijven en instellingen. Voor veel werkenden verandert hun werk en hun arbeidsplaats. Ook de organisatie van de arbeid krijgt andere gedaanten: het nieuwe werken, flexibilisering, decentralisatie van overheidstaken en de nieuwe rol van de gemeenten, bezuinigingen en de participatiesamenleving en bij dat alles liefst (veel) meer toezicht op het werkproces. Dit laatste is wel het laatste wat werknemer 2.0 of 3.0 nodig denkt te hebben.  Wat betekent dit voor de arbeidsverhoudingen tussen leiding en uitvoering en tussen de collega’s onderling? Hoe maken we de onderlinge relaties productief en de organisatie aangenaam?

In de gezamenlijke werkconferentie van de NVA en de SOMz op 6 november 2014 staat de vraag centraal hoe het staat met de rol van de personeelsvertegenwoordiging en het functioneren van de ondernemingsraad. In welke vorm en onder welke condities kan overleg constructief gevoerd worden? Centraal staat dus de OR. Dat neemt niet weg dat er ook aandacht zal zijn voor de andere spelers in het veld van de arbeidsverhoudingen binnen organisaties: bestuur, management en staf,  de vakorganisaties en de Raad van Commissarissen/ Raad van Toezicht en niet te vergeten de medewerkers op de werkvloer. Wat betekent dit voor de partijen die gestalte geven aan de arbeidsverhoudingen binnen de organisaties? Dit is een vraag voor de praktijk en voor de wetenschap.

Als er één sector is waar belangrijke transformaties plaatsvinden, dan is het de langdurige zorg. Deze sector is het focuspunt in de werkconferentie. In de sector gaat het om efficiency-slagen (behandeltijden, ZZP-beschrijvingen, medicijnleveringen), snelle technologische veranderingen (beeldzorg, domotica), veranderende taken voor de professional (o.a. decentraliseren en zelfsturing) en de samenwerking tussen partners in de zorgketen. Dit is niet van vandaag of gisteren, maar het geheel komt onder spanning door de overheveling van taken van rijksoverheid naar gemeenten, gepaard met forse bezuinigingen. Wat is de juiste rol van de OR in relatie tot bestuur, management, de teams en de vakorganisaties?

De casus langdurige zorg wordt gepresenteerd vanuit ‘In voor zorg!’, een langjarig programma gefinancierd door het ministerie van VWS, waaraan honderden instellingen meedoen. Zij tekenen in voor vormen van organisatieverbetering die heel vaak de arbeidsverhoudingen en de medezeggenschap raken. Diverse andere vooraanstaande sprekers voor en na de casus-presentatie leggen de verbanden breder en met andere sectoren. Zij gaan in op hun recente (promotie)onderzoek, en presenteren zo de ‘state of the art’ in economische, juridische en sociale zin.

Deelnemers aan de werkconferentie
De werkconferentie is bedoeld voor onderzoekers, beleidsvoerders en voor professionals van uiteenlopende disciplines werkzaam op het niveau van de arbeidsverhoudingen en de medezeggenschap op microniveau.

Programma

Tijd

presentatie

onderwerp

13.00 uur

Inloop

Koffie of thee

13.30 – 13.35

Opening door Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Tilburg Law School

Dagvoorzitter

13.35 - 13.55

Inleiding door professor Jan Kees Looise, emeritus hoogleraar HRM, UTwente

De OR  in de arbeidsverhoudingen bij innovatie, sociale vernieuwing en veranderend  P&O

13.55 – 14.15

Mr. dr Marnix Holtzer, advocaat DLA-Piper, kantoor Amsterdam

De strategische rol van de OR vanuit juridisch perspectief

14.15 – 14.35

Dr Saraï Sapulete, post-doc onderzoeker Economie en Management, Tilburg University

De strategische mogelijkheden van de OR vanuit sociaal wetenschappelijk perspectief

14.35 – 15.00

Pauze

Verversen en bijtanken

15.00 – 15.20

Presentatie drs Marcel Kruger, consultant ‘In voor zorg’

Ontwikkelingen in de langdurige zorg en opgaven voor de arbeidsrelaties

15.20 – 15.50

In gesprek met OR en bestuurder van …..

Interactieve sessie van de zaal met de praktijk

15.50 – 16.05

Dr Evert Smit, Basis en beleid organisatieadvies in Utrecht

Arbeidsverhoudingen vanuit organisatiekundig perspectief: wat moeten we daaraan onderzoeken en van leren?

16.05 -  16.30

Plenaire discussie

Conclusies en nieuwe suggesties

16.30 -  17.00

Drankje en hapje

Napraten en netwerken

 

Locatie
De werkconferentie vindt plaats in het gebouw van de SER, in de Raadzaal, de plenaire vergaderzaal, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag.

Kosten
Leden van de NVA hebben zoals gebruikelijk gratis toegang. Overige deelnemers betalen een bijdrage van € 27,50 in de kosten met uitzondering van de donateurs (‘leden’) van de SOMz, ook zij hebben gratis toegang.

Reservering
Leden van de NVA kunnen zoals gebruikelijk aanmelden via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl.
Overige deelnemers en donateurs SOMz kunnen zich aanmelden via info@somz.nl.

Details
Datum: 
donderdag, 6 november, 2014 - 13:00 tot 17:00