De arbeidsmarkt flexibiliseert: hoe toekomstbestendig is ons stelsel van sociale zekerheid?

Georganiseerd door NVA en 

De arbeidsmarkt verandert, flexibilisering is daarbij het kernwoord. Dit betekent dat mensen steeds vaker aangenomen worden op basis van bijvoorbeeld een tijdelijk of 0-uren contract. Dit leidt tot minder zekerheid voor werknemers. Tegelijkertijd wordt werkloosheid onder de huidige economische omstandigheden met een ruime arbeidsmarkt een steeds groter risico, terwijl de overheid bezuinigt op sociale verzekeringen en voorzieningen. In deze studiemiddag gaan we in op de toekomstbestendigheid van ons sociale zekerheidstelsel: hoe zouden in de toekomst de risico’s van een flexibeler arbeidsmarkt en werkloosheid opgevangen moeten worden?

Nicolette van Gestel (Leerstoel Nieuwe sturingsvormen in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening aan de Universiteit van Tilburg) zal aan de hand van het zojuist verschenen boek “Toekomst van de sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie” op deze vraag ingaan. Daarna zal Mies Westerveld (Leerstoel sociaalverzekeringsrecht, Universiteit van Amsterdam) het juridisch perspectief bespreken. Zij gaat in op de vraag of en hoe flexibiliteit op de arbeidsmarkt geaccommodeerd kan worden en wat daarbij de rol kan zijn van (sociale) verzekeringen.

Na deze twee sprekers zullen sociale partners uit de grafimedia/creatieve economie reageren op de ontwikkelingen vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. In de grafimedia zijn grote verschuivingen zichtbaar als gevolg van onder andere sterke teruggang van de vraag, andere werkprocessen en internationalisering. De inzet van de sociale partners is dan ook het ontwerpen en implementeren van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Daarnaast speelt de bredere vraag welke visie op arbeidsverhoudingen het beste past bij het reguleren van een creatieve economie.

Hierna opent dagvoorzitter Teun Jaspers (emeritus hoogleraar arbeidsrecht) een discussie met sprekers, referenten en het publiek over vragen als: wat is de meest wenselijke rol van de overheid bij het vormgeven van toekomstbestendige arbeidsverhoudingen en wat is de optimale verantwoordelijkheidsverdeling ten opzichte van (individuele) werkgever(s) en de werknemer(s)? Hoe moeten de overheid, werkgevers en werknemers hun beleid op elkaar afstemmen? Moet de arbeidsovereenkomst de sleutel zijn voor toegang tot sociale bescherming, en hoe wordt een tweedeling tussen mensen met en zonder arbeidsovereenkomst tegen gegaan?

Programma

  • 14.45 – 15.00  Ontvangst met koffie en thee, en opening door Teun Jaspers
  • 15.00 – 15.30  Nicolette van Gestel schetst de toekomst van de sociale zekerheid aan de hand van het nieuwe boek: “Toekomst van de sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie” (Nicolette van Gestel, co-auteurs Emmie Vossen, Shirley Oomens en David Hollanders).
  • 15.30 – 16.00  Mies Westerveld gaat in op mogelijke nieuwe soorten ‘arbeidsovereenkomsten’ en hun plaats in een anders opgezet stelsel van sociale zekerheid.
  • 16.00 – 16.15  Pauze
  • 16.15 – 17.00  Reactie sociale partners uit de grafimedia/creatieve economie
  • 17.00 -17.30   Discussie o.l.v. Teun Jaspers

* Na afloop van elke presentatie, is er gelegenheid om vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden voor deze studiemiddag door een e-mail te sturen naar mevrouw Lilian Mijnals (). Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt ook een introducé meenemen.

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen. Voor meer informatie over het NISZ en de studiemiddag kunt u raadplegen: 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) is een discussieplatform voor actuele ontwikkelingen in de praktijk en de theorie van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. De NVA brengt deskundigen en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, de overheid, de vakbeweging, de werkgeversorganisaties en onderzoeks- en onderwijsinstellingen bij elkaar. De NVA organiseert daartoe lezingen, workshops en congressen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor meer informatie over de NVA en de studiemiddag kunt u raadplegen: 

Details
Datum: 
vrijdag, 4 oktober, 2013 - 14:45 tot 17:30